موزه مردم‌شناسی اردبیل
عکس اول موزه مردم‌شناسی اردبیل عکس دوم موزه مردم‌شناسی اردبیل

موزه مردم‌ شناسی اردبیل در میدان عالی قاپوی اردبیل در محل حمام آقا نقی (متعلق به دوره پیش از صفویه و نیمه دوم قرن هفتم هجری قمری) بنا شده است . هر ساله جمع کثیری از گردشگران از این مکان دیدن می نمایند .