بازار تاریخی اردبیل
عکس اول بازار تاریخی اردبیل عکس دوم بازار تاریخی اردبیل
قدمت‌ بازار اردبيل‌ به‌ قرون‌ اوليه‌ اسلامي‌ مي‌رسد ، اصطخري‌ و مقدسي‌ در قرن‌ چهارم‌ ، آن‌ را به‌ صورت‌ صليب‌ در چهار راسته‌ توصيف‌ كرده‌اند ، بازار اردبيل‌ با تاق‌هاي‌ جناغي‌ ، تاق‌ و تويزه‌ و گنبدهاي‌ ساده‌ شامل‌ راسته‌ بازار اصلي‌ ، بازار زرگران‌ ، بازار قيصريه‌ ، راسته‌ پير عبدالملك‌ ، بازار خراطان‌ و بازار كفاشان‌ و علافان‌ است‌ . بيشتر قسمت‌هاي‌ بازار در دوره‌ صفويه‌ بناء يا مرمت‌ شده‌ است‌ .