آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی
عکس اول آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی عکس دوم آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی

اين‌ بقعه‌ شامل‌ تعدادي‌ از بناهاي‌ دوره‌هاي‌ مختلف‌ است‌ كه‌ نخستين‌ بار توسط‌ شاه‌ تهماسب‌ به‌ صورت‌ مجموعه‌ واحد در آمده‌ است ‌. بعدها شاه‌ عباس‌ بناهاي‌ مهم‌ ديگري‌ به‌ اين ‌مجموعه‌ افزوده‌ و اصلاحاتي‌ در آن‌ ايجاد كرده‌ است ‌. اين‌ مجموعه‌ تاريخي‌ با سلسله‌ خاندان‌ سلاطين‌ صفويه ‌مرتبط‌ است ‌. اسلاف‌ شاهان‌ صفوي‌ و همچنين‌ شاه‌ اسماعيل‌ اول‌ در اين‌ مجموعه‌ تاريخي‌ به‌ خاك‌ سپرده ‌شده‌اند . بناي‌ اصلي‌ مقبره‌ شيخ‌ صفي‌ برج‌ استوانه‌اي‌ شكلي‌ است‌ كه‌ بر روي‌ ازاره‌ سنگي‌ هشت‌ پهلويي‌ قرار گرفته ‌است‌ و بلندي‌ برج‌ آن‌ در حدود ۵/17 متر است ‌. در كنار قبر شيخ‌ صفي‌ ، گور فرزندش‌ صدرالدين‌ موسي‌ «باني‌بقعه‌» و شيخ‌ ابراهيم‌ معروف‌ به‌ شيخ‌ شاه‌ فرزند شيخ‌ خواجه‌ علي‌ - سلطان‌ حيدر (پدر شاه‌ اسماعيل‌) قرار گرفته ‌است ‌.
در حرمخانه ‌، شاه‌ اسماعيل‌ صفوي ‌، دختر شيخ‌ صفي‌ ، دختر شيخ‌ زاهد گيلاني‌ (زن‌ شيخ‌ صفي‌ الدين‌) ، مادر شاه‌ اسماعيل‌ صفوي‌ (حليمه‌ خاتون‌) ، و گروهي‌ ديگر از نزديكان‌ دربار صفوي‌ به‌ خاك‌ سپرده‌ شده‌اند .